GDPR

INTREGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med GDPR (General Data Protection Regulation) i alla EU:s medlemsländer. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och med anledning av GDPR vill vi informera om dina rättigheter och våra skyldigheter. Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan kopplas till dig. 

 

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du köper någon av våra tjänster och/eller produkter. Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter, och du har rätt att få dina uppgifter rättade bl.a. Läs gärna hela Integritetspolicyn nedanför: 

 

        1. INLEDNING

 

 • I denna integritetspolicy beskrivs hur och för vilka ändamål Hultings (hädanefter ”vi” och ”oss”) samlar in och använder dina personuppgifter.
 • Hultings behandlar alla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 

Hultings Mark & Trädgård AB

Björnebergsvägen 1

553 12 Jönköping

Sverige

 

3. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Vi kan insamla personuppgifter om dig:

 

 • när du gör en förfrågan eller begäran om våra tjänster via telefon, e-post, intresseanmälningsformulär på vår hemsida, eller på annat sätt; och

 • då vi gör ett hembesök hos dig.

 

4. VID AVTALETS INGÅENDE

 

Om inte annat anges nedan behöver vi följande uppgifter från dig för att kunna ge korrekt offert, ingå avtal om trädgårdsskötsel och kunna fullgöra vårt avtal med dig om service.

 

Vi behandlar även vissa av uppgifterna för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser vad gäller bokföring, skattebetalning och redovisa uppgifter rörande RUT-avdrag till Skatteverket.

 

 • Uppgifter om trädgården som ska skötas såsom storlek, antal träd och buskar, gräsmattan, övriga saker som ska skötas, föremål du vill att vi inte ska röra.

 • Uppgifter om antal boende på din adress, barn och vuxna, om det finns omständlig-heter som gör att vi inte ska komma vissa veckor eller tider. Barn i trädgården kan enligt vår erfarenhet ha en inverkan på skötseltiden.

 • Fakturaadress och leveransadress för att vi ska kunna leverera tjänsterna och fakturera dessa samt bokföra.

 • Kontaktuppgifter. Namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner.

 • Uppgifter nödvändiga för RUT-avdrag. För att kunna göra RUT-avdrag behöver vi ditt namn och personnummer.

 • Önskemål om språkkunskaper. Om du önskar skötselservice av personal med språkkunskaper utöver svenska kan du ange det (det är valfritt att ange.)

 

5. UNDER AVTALETS GÅNG

 

Så länge avtalet mellan oss om trädgårdsservice pågår (inklusive under vilande avtal)  behandlar vi även följande uppgifter.

 

 • Synpunkter och önskemål du har om personal, genomförd skötsel, eller framtida servicetillfällen som du delat med oss via telefon, e-post, vid hembesök eller på annat sätt.

 • Information om avbokningar, ombokningar och nybokningar

 • Genomförda skötseltillfällen och faktureringar för att kunna sända korrekta fakturor, bokföra och göra skattebetalningar.

 • Erhållna och uteblivna betalningar för fakturor för att bokföra, göra skattebetalningar

 • Begäran om ändrade uppgifter från dig avseende dina kontaktuppgifter eller annat.

 

6. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

 

Leverantörer. Dina personuppgifter behandlas av våra leverantörer, i det fall vi använder sådana och i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av näringsidkare och fullgöra våra åtaganden enligt lag. De leverantörer som behandlar dina personuppgifter utgör våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av våra personuppgiftsbiträden och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas säkert hos dem. Dina personuppgifter kan behandlas av våra leverantörer av:

 

 • Affärssystem, bokförings- och faktureringssystem,

 • E-postleverantör och sms-leverantör

 • På orter där Hultings inte har egna kontor använder sig Hultings av lokala partners för leverans av trädgårdsskötsel. De lokala partnerna är underleverantörer till Hultings. Om du beställer hemservice på sådan ort kan du komma att ha kontakt med en av våra partners å Hultings vägnar.

 

Rådgivare och revisorer för att vi ska kunna uppfylla redovisningsplikt och kunna bedriva verksamheten på ett korrekt sätt. Dessa kan ha tillgång till eller behandla dina personuppgifter för att kunna granska eller rådge oss.

 

Andra bolag inom Hultings-koncernen. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom vår koncern i de fall vi har ett legitimt intresse av att göra det för att kunna bedriva vår verksamhet.

 

Myndigheter. Vi kommer att sända personuppgifter till myndigheter i den mån vi har en skyldighet enligt lag att göra det.

 

7. MARKNADSANALYSER MED MERA

 

Personuppgifterna utgör underlag för marknads- och kundanalyser i aggregerad form, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. 

 

8. MARKNADSFÖRING

 

Om du finns i vår databas på grund av att du gjort en intresseanmälan eller är kund hos oss kan vi komma att sända dig nyhetsbrev och annan marknadsföring. Sådan behandling baserar sig på vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som är kund hos oss.

 

Hultings kunder kan komma att motta marknadsföring via post, telefon, e-post och sms.


Du kommer även ges möjlighet på vår hemsida att själv välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev, även om du inte är kund hos oss, genom att ange din e-postadress i online-formuläret på vår hemsida. Vi kommer då att använda din e-postadress för att sända nyhetsbrev till dig. Sådan prenumeration baserar sig på ditt samtycke som du har rätt att dra tillbaka när du vill.


Om du önskar att sluta motta nyhetsbrev eller annan marknadsföring har du möjlighet att motsätta dig detta genom att meddela oss via e-post till mikael.hultings@gmail.com


9. RÄTTNING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER


Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och raderar personuppgifterna när det inte längre finns en rättslig grund för behandling. Du har även rätt att begära att få personuppgifter rättade eller raderade. För att tillvarata dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, då vi har en skyldighet enligt lag att behålla vissa uppgifter.

 

De personuppgifter vi samlar in om dig sparas under den tid du är kund och 3 år efter eventuellt avslut. Detta pga bokföringslagen, för att på ett enkelt sätt kunna återuppta trädgårdsskötsel när och om du så önskar och svara på frågor om tidigare trädgårdsservice.


Vi kan komma att anonymisera dina personuppgifter istället för att radera personuppgifterna. Anonymisering innebär att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig.

 

10. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

 

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter och kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer att informera om vi gör ändringar i sak i denna integritetspolicy.


11. YTTERLIGARE INFORMATION

 

Du har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen välkomnar vi dig att vända dig till oss.

 

Du har rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet avseende vissa personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet. 

 

I de fall behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling på grundval av samtycket som föregick återkallandet.


Du har rätt enligt lag att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter, samt om så är fallet, en kopia av dessa uppgifter tillsammans med information om behandlingen; ett så kallat registerutdrag.


Om du vill begära ett registerutdrag, eller om du har frågor om personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss via post eller e-post.

Trädgårdsdrömmar

Låt oss boka in en tid för ett kostnadsfritt besök eller samtal. Berätta vad du vill ha gjort i din trädgård, därefter kommer vi tillsammans fram till ett startdatum.


Du fyller enkelt i ett formulär för intresseanmälan på den här sidan, så återkommer vi så fort vi kan till dig.

Intresseanmälan

 
 
 
 
 
Ja